Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym.
Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła” jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu.

 

Prezes

Radosław Siewniak– założyciel i prezes stowarzyszenia „Do Źródła”, ewangelista, misjonarz i nauczyciel Słowa Bożego. Publicysta, autor książki „Prawda głodna odwagi” oraz wielu artykułów i felietonów o tematyce nie tylko chrześcijańskiej. Obdarzony darem niesienia ludziom nadziei oraz mówienia z miłością o Bogu i Jego pragnieniach wobec człowieka. Człowiek radykalnego, niezłomnego ducha i wielkiej wrażliwości, dostrzegający wieczną wartość i piękno każdego spotkania i każdej chwili. Bezkompromisowy w prostocie życia, nakierowanego na wzbudzanie głodu poznania Chrystusa i Jego Słowa. Chrześcijaństwo rozumie jako nieustanne, dosłowne i niedosłowne, znajdowanie się w drodze. Jednym z Jego ulubionych zdań z Biblii to słowa Chrystusa: „Dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze”. Głosił w wielu miejscach w Polsce oraz za granicą (Stany Zjednoczone, Anglia, Austria, Czechy, Norwegia, Izrael, Irak, Iran, Oman). Z zawodu fizjoterapeuta. Miłośnik podróży, dobrej książki, gór, fotografii oraz piłki nożnej.

Radosław Siewniak - founder and president of the association „Do Źródła” („Up to the Source”), evangelist, missionary and teacher of the Word of God. Publicist, author of the book "Truth Thirsty for Courage" and articles about various subject areas. Endowed with the gift of bringing hope to people and speaking with love about God and His desires for humanity. A man of radical, steadfast spirit and a great sensitivity, perceiving the eternal value and beauty in every meeting and every moment. Uncompromising in the simplicity of life, focused on stirring hunger to know Christ and His Word. He understands Christianity as continuous, literal and nonliteral being on the way. One of his favorite sentences from the Bible are the words of Christ: "Yet today, tomorrow, and the next day I must be on my way". He preached in many places in Poland and abroad (United States, England, Austria, the Czech Republic, Norway, Israel, Iraq, Iran, Oman). Physiotherapist by profession. A lover of travel, good books, mountains, photography and football.