Konferencja „Nabierz Ducha”

Słowa „Nabierz ducha” zostały zaczerpnięte z Księgi Aggeusza. Zasadniczą treścią tej księgi jest wezwanie całego Izraela do odbudowy świątyni, której odnowa wobec niesprzyjających okoliczności i narastających trudności została zaniechana i odłożona na lepsze czasy. Zamiast świątyni lud Boży wybudował sobie w tym czasie wygodne domy. Bóg wezwał jednak swój lud do pilnej odbudowy Jego świątyni, chcąc przez nią objawić światu swoją chwałę i udzielić zbawienia wszystkim narodom. Cały Izrael usłyszał wówczas słowa od Boga przekazane przez proroka Aggeusza: „Nabierzcie ducha, pracujcie, bo Ja jestem z wami”.

Wierzymy, że podobnie jak kiedyś Bóg wzywał Izraela do odbudowy świątyni, tak i dzisiaj wzywa wszystkich chrześcijan do budowy Kościoła, aby Kościół Boży wyróżniał się „okazałością, sławą i wspaniałością wobec wszystkich krajów”, tak jak niegdyś świątynia Pana zbudowana przez człowieka według Bożego serca – króla Dawida (zob. 1 Krn 22,5). Jest to niezmiernie ważne, ponieważ to Kościół i Jezus Chrystus w nim są nadzieją dla tego świata.

Konferencja „Nabierz Ducha” jest zorientowana na trzy zasadnicze cele. Trzema składnikami harmonijnego trójgłosu są: uwielbienie Boga, jedność chrześcijan oraz ewangelizacja.

Uwielbienie, ponieważ Bóg jest absolutnie godzien tego, aby Go czcić i uwielbia, bez motywacji otrzymania czegoś w zamian. Wierzymy, że w miejscu uwielbienia Boga, dzięki Jego łasce tworzy się pewna wspólnota obdarowań – my dajemy Bogu siebie, a On w zamian oddaje siebie nam. Tworzy się nierozerwalna komunia między Nim a nami, mająca wpływ na nasz sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości.

Jedność, to nasza odpowiedź na słowa Chrystusa wypowiedziane w ogrodzie Getsemani podczas modlitwy do Ojca: „Proszę (…), aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś” (J 17,21). Jedność chrześcijan jest nie tylko pragnieniem Boga, ale jest też potrzebna, aby świat uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem.

Ewangelizacja, czyli głoszenie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, który może i chce przemienić nasze życie. Przez głoszenie Słowa Bożego o zbawieniu w Chrystusie dokonuje się największy cud – cud nawrócenia, przemiany życia, kiedy człowiek ustanawia Jezusa najważniejszą osobą swojego życia i przyjmuje Go jako swojego osobistego Zbawiciela i Pana.

Na konferencje „Nabierz Ducha” zapraszamy wszystkich, bez względu na nazwę wspólnoty, zboru czy parafii. Spotkania mają być miejscem przemiany, metanoi w spotkaniu ze Zmartwychwstałym i prawdą Jego Słowa.