Jeśli chciałbyś się spotkać, zadzwonić, napisać – zapraszamy, napisz do nas:

 

dozrodla@gmail.com

 

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie „Do Źródła”
ul. Jałowcowa 7
43-600 Jaworzno

 

Nasze dane:
NIP: 6322008164
KRS: 0000417047
REGON: 242902896


DISCLAIMER

 

Właścicielem praw autorskich do całości materiałów udostępnianych w tym serwisie jest © Stowarzyszenie „Do Źródła”.

Powielanie, publikacja lub przedruk całości lub fragmentów niniejszej strony internetowej wymaga uzyskania uprzednio wyraźnej, pisemnej zgody właściciela strony. Stowarzyszenie „Do Źródła” nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieuprawnionego wykorzystania jego nazwy, logo lub adresu w działaniach o cechach oszustwa. W przypadku zauważenia lub otrzymania budzącej wątpliwości dokumentacji odwołującej się do Stowarzyszenia „Do Źródła” lub rzekomo od niego pochodzącej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do siedziby Stowarzyszenia.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Stowarzyszenie „Do Źródła” dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników korzystających z jego strony internetowej. Z tego względu dane osobowe przetwarza się wyłącznie za zgodą użytkownika, w celach wyraźnie zaznaczonych w formularzach elektronicznych i nie wykorzystuje się ich w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami. Więcej informacji na ten temat użytkownik znajdzie w polityce prywatności.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Stowarzyszenie „Do Źródła” dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były wiarygodne i właściwe. Jednakże nie stanowią one gwarantowanych i autoryzowanych prawnie informacji i w żadnym przypadku Stowarzyszenie „Do Źródła” nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej związanej z wykorzystaniem podanych informacji, jeżeli nie było to odgórnie ustalone. Stowarzyszenie „Do Źródła” nie gwarantuje, że strona lub serwer, z którego korzysta, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych wpływów. Stowarzyszenie „Do Źródła” zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uaktualnienia informacji zawartych na stronie bez uprzedzenia i w dowolnym dla siebie czasie. Strony Stowarzyszenia „Do Źródła” mogą zawierać linki do innych stron niebędących pod kontrolą Stowarzyszenia „Do Źródła” i w związku z tym Stowarzyszenie nie może być w żaden sposób odpowiedzialne za informacje zawarte na tych stronach.Linki z tymi stronami są dostarczane tylko dla wygody użytkownika i ich obecność na stronie Stowarzyszenia w żadnym wypadku nie oznacza, że Stowarzyszenie propaguje ich zawartość.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Stowarzyszenie „Do Źródła” na podstawie polityki prywatności, wywiązując się z nałożonego prawem obowiązku informacyjnego dotyczącego przepisów o ochronie danych osobowych dla krajów Unii Europejskiej, informuje:

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stowarzyszenie „Do Źródła” (dalej:,,My”,,,Stowarzyszenie” albo „Do Źródła”), zarejestrowane pod numerem KRS 0000417047, z siedzibą w Jaworznie, ul. Jałowcowa 7, właściciel strony internetowej www.dozrodla.org.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: dozrodla@gmail.com

adres pocztowy: Stowarzyszenie „Do Źródła”, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Jałowcowa 7, 43-600 Jaworzno

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z jednym lub wieloma zdarzeniami wymienionymi poniżej:

– rejestracja na jedno z naszych wydarzeń;

– wypełnienie danych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej w związku z zadawanym nam pytaniem;

– abonowanie newslettera;

– kontakt drogą e-mailową.

Każde takie zdarzenie nazywamy „zawartą z nami umową”.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest/było to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną i wykonania zawartych przez Ciebie z nami transakcji rejestracji i uczestniczenia w organizowanych przez nas wydarzeniach;

– rozwiązywania problemów technicznych związanych z ww. wydarzeniami;

– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

– obsługi wysyłki newslettera drogą elektroniczną;

– udostępniania Twojego wizerunku w dokumentacji foto-wideo z wydarzeń Stowarzyszenia (materiał znajdujący się w galerii).

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, którym jest:

– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi dotyczącymi organizowanych przez nas wydarzeń, prowadzonych akcji charytatywnych i innych, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych fundacji oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

– obsługi Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy;

– prowadzenia analiz statystycznych;

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą – chodzi tutaj o możliwość uczestniczenia w naszych wydarzeniach, otrzymywanie newslettera (jeśli go abonowałeś), przesłanie nam wiadomości za pomocą formularza kontaktowego na stronie www itd.

Imię i nazwisko;

Adres e-mail.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować żadnej z powyższych usług. W niektórych przypadkach (np. podczas rejestracji na wydarzenia) możemy wymagać od Ciebie podania dodatkowych danych niezbędnych dla nas ze względów prawnych lub organizacyjnych. Będziesz każdorazowo informowany o tym, które dane są dla nas niezbędne i w jakim celu je gromadzimy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Stowarzyszenia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał(a), aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzanych danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś(-aś);

– Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, kiedy zachodzi potrzeba, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze (np. PayPal), ubezpieczeniowe (w przypadku ubezpieczenia NNW dla uczestników wydarzeń), wykonują usługi audytowe (w dziale księgowości), wykonują usługi wysyłkowe (dotyczy przewoźnika pocztowego / InPost). Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lub cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy Twoich danych automatycznie ani ich nie profilujemy.